Около 83% от фирмите имат просрочени вземания

Мост Финанс Мениджмънт АД и Българска Стопанска Камара обявиха резултатите от съвместно проучване

Почти 83% от фирмите имат просрочени вземания. В 40% от случаите става въпрос за просрочие от повече от 1 година. Тези изводи бяха представени по време на пресконференцията "Лошите вземания = двигател на кризата". Станаха ясни данните от съвместното проучване на Българската стопанска камара (БСК) и "Мост Финанс Мениджмънт", проведено в периода 23 ноември - 4 декември 2011 г. сред 500 фирми.

В анкетата се включиха фирми, развиващи се в сферата на услугите, търговията, добивната и преработващата промишленост, селското стопанство. Сред анкетираните са микро-, малки, средни и големи предприятия от всички региони на страната.

Целта на проучването бе да изследва състоянието на бизнеса в настоящите макроикономически условия, най-вече от гледна точка на задлъжнялостта към фирмите, техните политики за кредитен контрол, познаваемостта и ползването на външни партньори и услуги за повишаване на събираемостта на вземанията и намаляване на риска. Освен това, обект на изследване е и връзката между размера и сферата на дейност на анкетираните, от една страна, и вземанията им, от друга.

През 2011г. 50% от бизнеса отчита ръст на лошите вземания от контрагенти спрямо 2010 г. като тенденцията е за увеличаване срока на изплащане на дължимите суми. Според проучването, най-голямо отражение дава икономическата обстановка върху дейността на средните предприятия.

Бе направено изследване и на произхода на просрочените вземания. Резултатите показват, че най-голям е делът на вземанията от юридически лица. 71% от анкетираните отговарят, че други фирми имат неизплатени задължения към тях. Не е налице пряка зависимост между размер на предприятието и наличието на вземания от фирми.

Едва 7% от анкетираните отговарят, че имат обособено звено за управление на вземанията. По-малко от една-трета от фирмите (28.44%) имат развити и действащи вътрешни процедури за управление на вземанията. Нисък остава и делът на българския бизнес, използващ външни партньори за минимизиране на лошите вземания – под 15% са фирмите, използвали услуги на партньори за събиране на вземания; едва 10% са запознатите с факторинг сделките.
По-голяма част от българския бизнес залага на традиционните методи (изчакване на контрагентите и/или обаждания от счетоводители) и не използва диверсифицирани методи за повишаване на финансовата сигурност.

На пресконференцията г-н Гергов използва възможността да даде препоръки на фирмите как да се справят с лошите вземания, какви превантивни и последващи действия да предприемат.

Актуалността на темата за лошите вземания изведе резултатите от проучването като водеща новина във всички медии.