Управление на вземания

Съставяне и връчване на книжа (документи)

По повод търговските отношения с трети лица клиентът се консултира дали да се предприемат действия, които имат удостоверителен характер, а изготвените документи могат да се използват за предявяване на бъдещи претенции (уведомления за прекратяване на договори, нотариални покани и други).

МОСТ ФИНАНС предлага лично връчване на уведомителни писма, покани за плащане, уведомления на адрес на получателя.

Проучване на клиенти

По искане на възложителя, МОСТ ФИНАНС извършва проучване на кандидати за кредит, лизинг, отложено плащане, изготвя финансов анализ на ликвидността на юридически лица и т. н. Това става със съгласието на физическото или юридическото лице, което се проучва.

Мониторинг на плащанията

МОСТ ФИНАНС има възможността да води комуникацията с клиенти на възложителя преди настъпване на падежните дати по издадени фактури/сключени договори. Целта на услугата е да доведе до изплащане на дължимите суми преди да са станали просрочени, преди да се породят допълнителни разходи за събиране на вземанията и преди да се е намалила стойността във времето на дължимите суми.

Цялостно управление на бизнес процеси

МОСТ ФИНАНС предлага на своите клиенти и цялостно управление на отделни бизнес процеси - от първоначалния анализ и оценка на потенциални партньори-клиенти; провеждане на телемаркетинг кампании; през провеждане на напомнителни обаждания преди настъпване на падежните дати за плащане; през събирането на просрочени вземания по извънсъдебен или съдебен път; до изкупуването на вземанията.