Събиране на просрочени вземания

Събиране на просрочени вземания
чрез извънсъдебни действия


Етапи:

1. Анализ на вземането


- изследват се документацията, фактите и обстоятелствата около възникването и развитието на вземанията, подготвя се писмен анализ на случая. На клиента се предлагат варианти за последващи действия, съобразени със спецификата на пакета от длъжници.  

Основни стъпки при събирането на вземания:

- разговори с длъжници по телефона;
- изпращане на писмени уведомления и напомнителни писма;
- провеждане на срещи с длъжници, запознаването им с дължимите от тях суми, възможностите за погасяването или разсрочването им във времето.

2. Извънсъдебна спогодба

 В случай на противоречие по отношение на несъбрано вземане, сключването на извънсъдебно споразумение е възможност, при която страните подпомогнати от нашите съвети и действия запазват партньорските си отношения, спестяват ценно време и средства за водене на съдебни спорове. При постигане на извънсъдебна спогодба относно несъбрани вземания дружеството изготвя погасителен план, за чието спазване следи стриктно.

Събиране на просрочени вземания чрез съдебни действия

При невъзможност да бъде постигнато извънсъдебно споразумение, „Мост Финанс Мениджмънт” АД подпомага своите клиенти при подготовката и провеждането на съдебни действия срещу длъжника. Партньорските ни отношения с адвокати в София и страната ни позволяват да осигурим на клиентите си професионално правно обслужване във всеки един съдебен район. „Мост Финанс Мениджмънт” АД чрез свой служител осъществява постоянен контакт с клиента и съответния адвокат/и с цел облекчаване на процеса по подготовка, завеждане на съдебно или принудително производство и контрол до неговото приключване.

Ползи за клиента:

1 . Освобождаване на човешки ресурс на клиента – кредитор и създаване на по-добри условия да се фокусира върху основния си бизнес;
2. Повишаване на финансовата дисциплина на длъжниците;
3. Повишаване на събираемостта на вземанията чрез своевременни действия на професионалисти;
4. Повишаване на възможностите на кредитора да обслужва собствените си задължения;
5. Минимизиране на разходите за събиране на вземанията;
6. Повишаване на финансовите резултати на фирмата.