Заявка

Информация за възложителя

Име*:
Фирма*:
Адрес*:
Телефон*:      Ел. поща*:

 

Характеристика на вземането

Относно*: възлагане изкупуване
Брой случаи*:      Общ размер*: лв.

 

Основание на вземането:

 

В просрочие от:

потребителски кредити до 6 месеца
ипотечни кредити от 6 месеца до 1 година
овърдрафти от 1 година до 3 години
стокови кредити от 3 до 5 години
други вземания

Обезпечение*
/запис на заповед, поръчителство, залог, и др./

 

Допълнителна информация

настоящата заявка не обвързва страните да сключат договор